Tema sjednice Predsjedništva je stanje lokalne i regionalne demokracije upojedinim zemljama članicama te sudjelovanje građana u vlasti na lokalnojrazini.

Na ovoj sjednici je najavljeno i proljetno zasjedanje Kongresa Vijeća Europe natemu ''Smart cities'' (''Pametni gradovi''), na kojem će se prezentiratiprimjeri dobre prakse u funkcioniranju lokalnih vlasti.

Dubravka Šuica u svom je izlaganju istaknula nužnost podizanja razineosviještenosti o načinima rada lokalnih vlasti i njihovoj učinkovitosti te jenaglasila potrebu aktivnijeg, redovitijeg i izravnijeg angažmana građana uprocesima političkog odlučivanja.
Posebno se referirala na potrebu afirmacije fenomena "kreativnogsusjedstva", koji označava veću participaciju građana u demokratskimprocesima na lokalnoj razini.
Fokus ovogodišnjeg rada Kongresa Vijeća Europe bit će usmjeren na temu ''Europau krizi – izazovi za lokalnu i regionalnu demokraciju'', s naglaskom nauključivanje mladih u politiku.