''Podizanje razine osviještenosti o funkcioniranju lokalnihvlasti i jačanje građanske participacije u demokratskim procesima na lokalnojrazini, glavni su ciljevi Europskog tjedna lokalne demokracije. Ovaj današnjisastanak u Parizu prigoda je za razmjenu mišljenja i prezentaciju najboljihpraksi među predstavnicima  lokalneuprave i samouprave koji su u dosad sudjelovali u ovom projektu'' – izjavila je Dubravka Šuica, koja je imenovanapolitičkim koordinatorom Europskog tjedna lokalne demokracije za 2013. godinu.

Prema njenim riječima, ovogodišnje izdanje Europskog tjednalokalne demokracije fokusirat će se na sudjelovanje mladih u javnom životu.Posebna pažnja bit će usmjerena na uključivanje djece i mladih ljudi uobilježavanje Europskog tjedna lokalne demokracije, s ciljem afirmacije ideje osudjelovanju građana u vlasti na lokalnoj razini.