Kako je moguće da zakon omogućuje da se - kad nastupi zakašnjenje - ne plaća zatezna kamata nego redovita, ako je veća od zatezne? Zar to nije inverzna situacija?! Ako odgovara veća - nju se naplaćuje. Po ovom prijedlogu zakona - zatezna kamata uopće ne treba postojati! - istaknuo je, među inim, naš sabornik dr. Goran Marić u izlaganju u ime Kluba zastupnika HDZ-a tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obveznim odnosima - koji predviđa smanjenje zateznih kamata za građane i poduzetnike.

Izlaganje dr. Marića možete pogledati u cijelosti, a u nastavku donosimo ključne poruke: 

Proizvodnja paradoksa

Sve smo ovo mogli odraditi do ljetne stanke - uvijek je pitanje što se želi postići zakonom. Zakonodavac bi morao predviđati situacije i preventivno djelovati. I kako donijeti zakon kako bi se izbjegla određena situacije. A ne tek kada se najavi štrajk - onda se nešto mijenja. Ako se pomaže određenoj skupini ljudi, onda nitko razuman neće biti protiv toga. No, zakon ne smije proizvoditi nove paradokse. A ovaj to, čini mi se, proizvodi. Ministar Miljenić je rekao da su zatezne kamate najveće u Europi. No nisu samo zatezne - već i ostale kamate. 

Odgovornost je na HNB-u

Tko je odgovoran? Po Zakonu o obveznim odnosima - HNB je odgovoran za visinu redovnih i zateznih kamatnih stopa! Kamatne stope i struktura kredita najsnažnije utječu na ekonomsku situaciju jedne zemlje. Troškovi financiranja su jedan od najbitnijih čimbenika konkurentnosti. Sve ovo vrijeme smo gledali upropaštavanje ne samo građana, već i poduzetnika.

Inverzna situacija

Kako je moguće da zakon omogućuje da se - kad nastupi zakašnjenje - ne plaća zatezna kamata nego redovita, ako je veća od zatezne? Zar to nije inverzna situacija?! Ako odgovara veća - nju se naplaćuje. Po ovom prijedlogu zakona - zatezna kamata uopće ne treba postojati!

Mijenjali bi, ali bez obrazloženja

Klub zastupnika HDZ-a predlaže da se ne naplaćuje veća kamatna stopa ako je nastupilo zakašnjenje, već samo zatezna u periodu zakašnjenja. I, drugi prijedlog, da se briše - i podnijeli smo amandman - ono što ste predložili, ali bez ijedne riječi obrazloženja. Stavak, dakle, koji glasi da „ako su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi kamatna stopa u visini polovice stope zakonskih zateznih kamata“. To je nepovoljnije od postojećeg rješenja koje predviđa jednu četvrtinu zatezne kamate. Jer, ako se nešto mijenja, mora se obrazložiti zašto se mijenja. U tom ćemo slučaju - podržati prijedlog zakona.

Neslavni rekord

Posebno je važan problem kamata po minusima na tekućim računima! Ne postoji zemlja u svijetu koja ima toliki udio kamata po minusima po tekućim računima u ukupnim kamatnim prihodima kao u Hrvatskoj. Zamislite, 30 posto svih kamatnih prihoda otpada na prihode od kamata po minusima na tekućim računima!

PRIHVAĆEN HDZ-OV AMANDMAN

Suočen s neoborivim argumentima naših sabornika, ministar Miljenić je - nakon saborske rasprave - izjavio da je spreman prihvatiti amandman Kluba zastupnika HDZ-a da se iz prijedloga izmjena Zakona o obveznim odnosima izbriše mogućnost povećanja maksimalne zakonske kamate za ugovore u kojima nije utvrđena visina kamatne stope sa 12 na 12,21 posto.